شایان بسپار پویا

نمایشگاه پتروکم اسفندماه
نمایشگاه پتروکم اسفند جزیره کیش
تجار اصفهان و هند

آدرس: تهران، کیلومتر پانزده اتوبان تهران_کرج، خروجی پانزده، بلوار پژوهش،

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز رشد پلیمر،ساختمان شماره دو

نمایشگاه پتروکم اسفندماه جزیره کیش